Wyniki finansowe grupy Budimex - podsumowanie 2023 roku

Ocena: 5
2825

Osiągamy historyczne wyniki, przy jednoczesnej poprawie rentowności. W 2023 roku Grupa Budimex wypracowała zysk operacyjny na poziomie 781 milionów złotych. Poprawa wyniku finansowego to zasługa przede wszystkim skuteczniejszego zarządzania kosztami, wykorzystaniem efektów synergii w Grupie i większego portfela kontraktów budowlanych. Wynik wspomagany był również przez pierwsze przychody z działalności na rynkach zagranicznych. ‎

 

 

  • Przychody ze sprzedaży Grupy Budimex w 2023 wyniosły 9 mld 802 miliony złotych (+13,7% r/r).
  • Rentowność brutto Grupy wyniosła 9,5% w porównaniu do 7,5% w 2022 roku.
  •  Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec roku  2023 roku wyniósł 13,1 miliarda złotych.
  •  Wartość projektów oczekujących na podpisanie, oraz takich, gdzie oferta Budimex lub spółek z Grupy zajmuje najlepszą pozycję przetargową, to aktualnie blisko 13 miliardów złotych, z czego ponad 7 miliardów złotych przypada na kontrakty na rynkach zagranicznych

Mając na uwadze rekordowy poziom projektów oczekujących na podpisanie jesteśmy spokojni o poziom wykorzystania naszych mocy produkcyjnych w perspektywie najbliższych 2 lat.

To nie był łatwy rok, ale w Grupie Budimex kończymy go z poczuciem dobrze wykonanej pracy. Tak dobre wyniki to głównie rezultat ciężkiej pracy naszych pracowników oraz przyjętej strategii efektywnej kontroli kosztów, odpowiedzialnej ofertacji i zarządzania ryzykiem budowlanym, połączony z dywersyfikacją działalności. Fundamentem działalności Budimex pozostaje budownictwo w Polsce, jednak nasza oferta jest znacznie bardziej kompleksowa.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec roku 2023 roku wyniósł 13,1 miliarda złotych. Wartość kontraktów oczekujących na podpisanie gdzie oferta naszej spółki zajęła pierwsze miejsce w postępowaniach przetargowych to aktualnie blisko 13  miliardów złotych z czego ponad 7 miliardów złotych przypada na kontrakty na rynkach zagranicznych: czeskim oraz łotewskim.

Odnotowaliśmy również dwucyfrowy wzrost (rok do roku) przychodów ze sprzedaży Grupy, zarówno w części budowlanej (+13,8%) jak i w części usługowej (+13,5%).

Produkcja budowlano-montażowa w 2023 roku (w cenach bieżących) wzrosła rok do roku 15,4% z poziomu 140 miliardów złotych do 162 miliardów złotych. W segmencie budynków produkcja sprzedana wzrosła o 6,5%, natomiast w  obszarze infrastrukturalnym wzrost wyniósł aż 24,1%.

Sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex w  roku 2023 wyniosła    8 902 milionów złotych (+13,8% r/r), notując przy tym wzrost zarówno rentowności operacyjnej (z 6,0% do 8,0%), jaki rentowności brutto (z  7,1% do 9,7%).

Skala zrealizowanych przychodów ze sprzedaży w roku 2023 w segmencie budowlanym była zauważalnie wyższa niż w poprzednim roku. Wysoki poziom portfela zamówień oraz jego dywersyfikacja, w połączeniu ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi, pozwoliły na zwiększenie przychodów o ponad 13,8%. Wzrost sprzedaży odnotowaliśmy w większości obszarów działalności budowlanej na rynku krajowym. Sprzedaż Grupy Budimex wspomagana była również przez rozpoznanie pierwszych istotnych przychodów z działalności na rynkach zagranicznych.

Rentowność operacyjna segmentu budowlanego w omawianym okresie wyniosła 8,0% i była wyższa o 2,0 punkty procentowe w porównaniu do roku 2022.

Poprawa rentowności operacyjnej względem ubiegłego roku była możliwa między innymi dzięki zdywersyfikowanemu portfelowi zamówień oraz stabilizacji cen kluczowych materiałów budowlanych, takich jak stal, a także dzięki zabezpieczeniu cen asfaltu.

Rentowność na poziomie zysku brutto była wspierana przez pozytywny wynik uzyskany na działalności finansowej z tytułu odsetek uzyskanych od depozytów bankowych. 

Nowe kontrakty i portfel zamówień

W 2023 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości 8,3 miliarda złotych. Znalazły się wśród nich takie inwestycje jak: Obwodnica Zabierzowa w ciągu DK 79, Linia kolejowa 104 Chabówka – Rabka Zaryte, Remont Autostrady A1 Rusocin-Czerniewice, S8 Wrocław-Kłodzko zad.3 Jordanów Śląski czy kontrakt kolejowy na realizację kompleksowych robót budowlanych obejmujących infrastrukturę kolejową i drogową ‎na ‎odcinku Tychy – Most Wisła.

W Grudniu 2023 konsorcjum, w skład którego wchodzą: Eiffage Genie Civil , Rizzani de Eccher S.p.A. oraz Budimex SA podpisało umowę na realizację pierwszego etapu prac na budowę głównej linii kolejowej „Rail Baltica” na Łotwie. Budimex SA posiada ponad 30% udziału w ww. konsorcjum. Wartość prac do wykonania przez konsorcjum w ramach pierwszego zlecenia wynosi około 200 milionów euro, a budżet całego kontraktu jest szacowany na blisko 3,7 miliarda euro. Realizacja całego projektu będzie prowadzona przez kilka nadchodzących lat, co powinno dodatkowo wspierać utrzymanie wysokiego i zdywersyfikowanego geograficznie portfela zamówień Grupy.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2023 roku przekraczał 13 miliardów złotych, co zabezpiecza front prac na kolejne dwa lata. Intensyfikacja prac nad pozyskiwaniem nowych ‎projektów w kraju i za granicą sprawiła, że ‎wartość projektów oczekujących na podpisanie, oraz takich, gdzie oferta Budimex lub spółek

z Grupy została oceniona najwyżej, lub zajmuje najlepszą pozycję przetargową to aktualnie blisko 13 miliardów złotych. Ponad 7 miliardów złotych z tej kwoty przypada na kontrakty na rynkach zagranicznych – czeskim oraz łotewskim.

Grupa Budimex zakończyła 2023 rok z wysoką pozycją gotówkową netto, przekraczającą 3,7 miliarda złotych. W czerwcu, 15 rok z rzędu, wypłaciliśmy dywidendę w wysokości 459 milionów złotych, co stanowi 17,99 złotych w przeliczeniu na jedną akcję. Stabilna marżowość osiągana na kontraktach budowlanych w ostatnich kwartałach, połączona z efektywnym zarządzaniem kapitałem obrotowym oraz skrupulatną kontrolą kosztów stałych, pozwala Grupie Budimex na utrzymywanie bezpiecznego poziomu środków pieniężnych, które w przyszłości mogą zostać zainwestowanie w nowe obszary działalności.

Sprzedaż segmentu usługowego wyniosła 932 miliony złotych.

Przychody Grupy FBSerwis, będącej kluczowym aktywem w ramach segmentu usługowego (wyniki części usługowej obejmują również działalności spółek z obszaru OZE oraz Budimex Parking Wrocław), wyniosły 924,1 milionów złotych i były o 13% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost wartości sprzedaży został osiągnięty w każdym z segmentów działalności oraz był wyższy niż nasze wewnętrzne plany.

Energia odnawialna i elektromobilność

Ubiegły rok był dla nas wyjątkowy pod względem nowych gałęzi działalności, czyli energii odnawialnej i elektromobilności. We wrześniu nasza pierwsza farma wiatrowa rozpoczęła produkcję zielonej energii. W trakcie roku powołaliśmy nową spółkę BXF Energia. Celem spółki jest rozwój projektów odnawialnych źródeł energii, ich budowa oraz eksploatacja. Spółka skupia się na projektach w technologii farm fotowoltaicznych i wiatrowych, których przygotowanie rozpoczęła zabezpieczając kolejne lokalizacje dla potencjalnych elektrowni o mocy kilkuset MW.

Z drugiej strony sukcesywnie budujemy nasz potencjał w obszarze elektromobilności. Jesteśmy jednym z największych graczy w obszarze krajowej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Aktualnie Budimex Mobility posiada ponad 160 ogólnodostępnych ładowarek, a wewnętrzne plany zakładają 230 ładowarek na koniec 2024 roku.

Perspektywy rynkowe

Wchodzimy w nowy rok z portfelem zamówień przekraczającym 13 miliardów złotych i  rekordowym poziomem kontraktów oczekujących na podpisanie. Nasz portfel jest zdrowy, zbudowany na kontraktach podpisanych w ostatnich 2 latach, które ofertowane były po aktualnych cenach, a dodatkowo w większości projektów przewidziana jest waloryzacja. W otoczeniu wysokiej konkurencji i spodziewanej niższej podaży przetargów u głównych zamawiających daje nam to perspektywę stabilnej marży i jednocześnie komfort działalności oraz pewność wykorzystania naszych mocy produkcyjnych przez najbliższe 2-3 lata.

Na rynku lokalnym nieustannie obserwujemy agresywną walkę o zlecenia zarówno

w obszarze drogowym, kolejowym jak i kubaturowym. Dodatkowo konsekwentnie napotykamy silną konkurencję ze strony podmiotów zagranicznych. Startując w przetargach poza Polską najczęściej musimy przejść proces certyfikacji – chcielibyśmy mieć poczucie, że firmy budowlane z zagranicy są weryfikowane i certyfikowane w Polsce tak samo jak polskie firmy – jak Budimex – w innych krajach UE. Na rynku lokalnym mamy już pierwsze przypadki dodatkowej weryfikacji oferentów pod kątem zdobytych referencji, natomiast są to wyjątki.

Ubiegły rok był dla Grupy Budimex czasem intensyfikacji działań na rynkach zagranicznych. Rozwijaliśmy struktury na rynku niemieckim, słowacki, czeskim i łotewskim. Pozyskaliśmy historyczny dla nas kontrakt Rail Baltica a także pierwszy kontrakt na rynku czeskim – Polder Kutřin o wartości 113 mln zł. Mając na uwadze zaostrzoną konkurencję na rynku lokalnym tym bardziej pozytywnie oceniamy, że decyzje o dywersyfikacji segmentowej a także ekspansja na rynki zagraniczne to właściwe kierunki. Mamy odpowiedni sprzęt, ludzi, kapitał i doświadczenie, aby realizować tak złożone kontrakty w Polsce i za granicą – to dla nas szansa na wzmocnienie pozycji Grupy Budimex jako wiodącej firmy budowlanej w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

Działania społeczne i nagrody

Budimex, jak co roku, realizował swoje sztandarowe programy społeczne: kampanię bezpieczeństwa w ruchu drogowym: Hello ICE i wsparcia oddziałów dziecięcych w szpitalach: Strefa Rodzica. We wspomnianym roku w spotkaniach z naszymi edukatorami, przedstawicielami policji i straży pożarnej wzięło udział łącznie ponad 20 tys. dzieci z placówek szkolnych.

W 2023 roku nowa Strefa Rodzica powstała w szpitalu w Ełku. Rozpoczęliśmy także III edycję akcji Dom z Serca. W jej ramach budujemy dom dla Pani Teresy z Wołomina pod Warszawą. Wcześniej takie domy zbudowaliśmy pod Radomskiem i w Borach Tucholskich dla rodzin wielodzietnych.

Stworzyliśmy nową salę edukacyjną Technikum Energetycznego w Bełchatowie. To nagroda w konkursie na najlepszy projekt CSR w ramach akcji „Praktyka, która z Tobą zostanie”, która jest inicjatywą Budimeksu realizowaną we współpracy z Fundacją Zwolnieni z Teorii. Zwycięzcy - grupa uczniów z Technikum Energetycznego w Bełchatowie - zdecydowała się wykorzystać nabyte w szkole umiejętności budowlane i przeprowadziła renowację mieszkania dla rodziny z Ukrainy. Wspieraliśmy akcję Drugie Śniadanie skierowane do pierwszaków szkół podstawowych w Ełku.

Ponad 30 wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni włączyło się w dwie edycje programu Przystanek Zieleń w Warszawie. Budimex kontynuuje program praktyk zawodowych dla uczniów i uczennic ‎techników budowlanych. Rozpoczęliśmy współpracę w zakresie praktyk z ponad 40 szkołami technicznymi i wyższymi w zakresie praktyk zawodowych i wspólnych badań.  Wsparliśmy lokalnie ponad 50 stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność pomocową i edukacyjną w sąsiedztwie naszych budów.

Realizacje Budimeksu zdobyły prestiżowe nagrody. Modernizacja Planetarium w Chorzowie otrzymała tytuł Modernizacji Roku 2023 w 27. edycji konkursu Modernizacja Roku – Budowa XXI wieku. Kontrakt realizowany przez Budimex w latach 2019 – 2022 został oceniony najwyżej przez jury w kategorii obiektów użyteczności publicznej. Do konkursu zgłoszonych zostało ponad 500 inwestycji. Nagrodzono tylko 20 najlepszych z nich. Budimex wraca z 2 nagrodami z tegorocznej edycji konkursu „Budowa Roku”, organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. ‎Nagrodzone Oskarami Budowlanymi inwestycje to budowa Trasy Łagiewnickiej w  Krakowie oraz modernizacja Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Budimex znalazł się w pierwszej ‎dziesiątce firm budowlanych na świecie w rankingu Financial Times - ‎Diversity Leaders 2024. Polska spółka zdobyła 71,6 na 100 możliwych ‎punktów i wyprzedziła wielu czołowych graczy rynku międzynarodowego. ‎Wyróżnienie to efekt prowadzenia konsekwentnej polityki wspierania ‎różnorodności oraz systematycznego wspierania rozwoju zawodowego ‎kobiet.‎

Źródło: Budimex

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Polecane firmy

PolecamyKtóre z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ